Duurzame energie Zeeland

Hoe draagt de provincie Zeeland bij aan aan de opwekking van duurzame energie?

Nederland heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ook de provincie Zeeland draagt graag een steentje bij aan een beter klimaat, bijvoorbeeld door de opwekking van duurzame energie. Zeeland heeft tal van windmolens, zonne-energieprojecten, energie uit water én biomassa.

Windmolens op zee en het land

Wind is goed voor Zeeland én het milieu. Deze vorm van duurzame energie heeft in Zeeland het grootste potentieel. Samen met de overheid is er afgesproken dat er in 2020 minimaal 570,5 MW windenergie beschikbaar wordt gesteld in Zeeland. Dat gaan zij als het goed is makkelijk halen, want op dit moment wordt er voor de Zeeuwse kust een groot windpark gerealiseerd. Dit windpark, genaamd Borssele, is goed voor ruim 1400 MW windenergie. In het Omgevingsplan van Zeeland staat dat windmolens alleen in grotere aantallen bij elkaar geplaatst mogen worden. Op deze kaart kan men zien waar momenteel windmolens staan en welk vermogen zij hebben.

Zonne-energie

Hoewel het geïnstalleerd vermogen aan zonne-energie op daken sterk is toegenomen de laatste jaren, is de hoeveelheid zonnestroom die wordt opgewekt nog beperkt in Zeeland. Dit om behoud van de omgevingskwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik te waarborgen. Toch zien we dat steeds meer particulieren zonnepanelen aanschaffen. Dat is ook logisch, want Zonnepanelen zijn inmiddels scherp in prijs gedaald, waardoor zonne-energie nu € 0,12 per kWh kost. Ook sluiten steeds meer mensen zich aan bij een postcoderoos-project. Dit houdt in dat zij zonne-stroom afnemen van zonnepanelen die bijvoorbeeld op een groot agrarisch dak in Zeeland liggen. Voor de mensen waarbij dit niet mogelijk is, is er nog de optie om op zoek gaan naar een duurzame energieleverancier.

Energie uit Water initiatieven

Ook de Zeeuwse ligging aan het water biedt volop kansen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een getijdencentrale. Via deze centrale, die bestaat uit verschillende turbines in het water, kan er energie uit het verschil tussen eb en vloed worden gehaald. Op dit moment is de Provincie Zeeland betrokken bij vijf projecten op het gebied van getijdenenergie. Het gaat hier om het Demonstratieproject in de Oosterscheldekering, het project Pro-Tide, de
getijdencentrale in de Brouwersdam, het Tidal technology center Grevelingendam en Getijdenduiker Waterdunen. De getijdencentrale in de Brouwersdam zal in de toekomst groene stroom produceren voor ruim 25.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Biomassa

Nederlandse huishoudens moeten in 2050 van het aardgas af zijn. Fossiele brandstoffen verdwijnen langzamerhand naar de achtergrond. Naar verwachting wordt biomassa één van
de belangrijkste grondstoffen om fossiele brandstoffen te vervangen. Biomassa staat voor dierlijk en plantaardig materiaal. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, denk hierbij aan het verbranden van organische materialen, zoals hout en gftafval. Op deze manier wordt elektriciteit en warmte opgewekt. Verschillende partijen hebben al laten weten dat zij zich graag in Zeeland willen vestigen met centrales die volledig op biomassa draaien.

Duurzaam Zeeland, zonnepark Vlissingen